Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

DEFINITIE VAN DE PARTIJEN

Tussen het bedrijf ESMÉE THE LABEL, met maatschappelijke zetel gevestigd in België, Avenue Jean van Horenbeeck 34-36, B-1160 Brussel, geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0461.502.640, vertegenwoordigd door Aubert de Cambry de Baudimont, hierna te noemen "Verkoper" of "Bedrijf".

Het bedrijf is de uitgever van de website www.esmeethelabel.com (hierna de "Website"). De Website wordt gehost door het bedrijf Shopify. Het bedrijf kan per e-mail worden bereikt door te klikken op het contactformulier dat toegankelijk is via de homepage van de website. Hierna te noemen "Verkoper" of "Bedrijf". Enerzijds, En de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van het bedrijf koopt, hierna te noemen "Koper" of "Klant". Anderzijds.

PREAMBULE

De Verkoper is uitgever van kleding- en accessoireproducten en -diensten die worden verkocht via zijn website (www.esmeethelabel.com). De lijst en beschrijving van de goederen en diensten die door het bedrijf worden aangeboden, zijn te raadplegen op de eerder genoemde website en de verkooppagina's.

ARTIKEL 1 - DOEL

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot de online verkoop van producten en diensten aangeboden door de Verkoper.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle verkoop van producten of diensten die via de website van het Bedrijf worden gedaan en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De toepasselijke AVV zijn die welke van kracht zijn op de datum van betaling (of de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze AVV zijn te raadplegen op de website van het Bedrijf op het volgende adres: https://esmeethelabel.com/pages/conditions-generales-de-vente-et-dutilisation. Het Bedrijf zorgt er ook voor dat de aanvaarding van deze voorwaarden duidelijk en zonder voorbehoud gebeurt op het moment van aankoop. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van alle huidige Algemene Verkoopvoorwaarden, en indien van toepassing, van de Bijzondere Verkoopvoorwaarden die betrekking hebben op een product of dienst, en deze zonder beperkingen of voorbehoud te accepteren. De Klant verklaart dat hij/zij de nodige adviezen en informatie heeft ontvangen om een geïnformeerde beslissing te nemen over de aankoop van producten of diensten van de Verkoper.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN EN DIENSTEN

De Verkoper biedt via de Website kleding- en accessoireproducten en -diensten aan. De producten en diensten die te koop worden aangeboden, worden beschreven en gepresenteerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. De Verkoper spant zich in om de kenmerken van de producten en diensten, waaronder foto's en technische specificaties, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat er kleine verschillen optreden tussen de weergave op de Website en de werkelijke kenmerken van de producten of diensten. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor dergelijke kleine verschillen en eventuele onjuistheden of onnauwkeurigheden in de beschrijving van de producten of diensten. De afbeeldingen van de producten op de Website zijn niet contractueel bindend en dienen slechts ter illustratie.

ARTIKEL 4 - PRIJS

De prijzen van de producten en diensten die op de Website worden vermeld, zijn aangegeven in euro's en zijn inclusief alle belastingen en heffingen, tenzij anders vermeld. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op een bestelling zijn die welke worden weergegeven op de Website op het moment van de bestelling.

ARTIKEL 5 - BESTELLINGEN

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant de stappen volgen die op de Website worden vermeld. De Klant moet de gewenste producten of diensten selecteren, de nodige informatie verstrekken en de betaling verrichten volgens de op de Website vermelde procedure. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de Klant uitdrukkelijk de AVV te accepteren, evenals de prijzen, beschrijvingen van producten en diensten en andere bepalingen van de bestelling. Na ontvangst van de bestelling stuurt de Verkoper een bevestigingsmail naar het opgegeven e-mailadres van de Klant. Deze bevestigingsmail bevat een samenvatting van de bestelling, de prijzen en de leveringsgegevens. De bestelling wordt geacht te zijn geaccepteerd door de Verkoper op het moment dat de Klant de bevestigingsmail ontvangt. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, met name in geval van betalingsproblemen, problemen met de bestelling of een vermoeden van fraude.

ARTIKEL 6 - BETALING

De betaling van de bestelling kan worden gedaan via de op de Website vermelde betaalmethoden. De Klant garandeert dat hij/zij alle benodigde toestemmingen heeft om de gekozen betaalmethode te gebruiken. De Klant stemt ermee in om de volledige prijs van de bestelling te betalen , inclusief belastingen, verzendkosten en eventuele andere kosten die van toepassing zijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betaling te controleren en de bestelling op te schorten of te annuleren indien de betaling niet kan worden geverifieerd of is geweigerd.

ARTIKEL 7 - LEVERING

De levering van de bestelde producten of diensten wordt uitgevoerd volgens de op de Website vermelde leveringsmethoden en -termijnen. De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om de bestelling binnen de aangegeven termijn te leveren. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige leveringsinformatie. Indien de levering vertraging oploopt of niet kan worden uitgevoerd vanwege redenen buiten de controle van de Verkoper, zal de Verkoper de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de nieuwe leveringstermijn of de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 8 - RETOURBELEID

De Klant heeft het recht om de bestelde producten binnen een bepaalde termijn te retourneren, zoals wettelijk bepaald of zoals aangegeven op de Website. Om gebruik te maken van het retourrecht, dient de Klant de retourprocedure te volgen zoals vermeld op de Website. De geretourneerde producten moeten in goede staat zijn en in de originele verpakking worden teruggestuurd, tenzij anders vermeld. De Klant is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van retourzendingen, tenzij de geretourneerde producten defect of onjuist zijn. Na ontvangst van de geretourneerde producten zal de Verkoper de terugbetaling verwerken volgens het geldende retourbeleid.

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, diensten, inhoud en materialen op de Website blijven eigendom van de Verkoper of de respectieve eigenaars. Het is de Klant niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper of de respectieve eigenaar.

ARTIKEL 10 - PRIVACY

De Verkoper zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid. De Klant stemt in met de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de Verkoper.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op de AVV en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de AVV is het recht van [land] van toepassing. In geval van geschillen zullen de bevoegde rechtbanken van [plaats] exclusieve jurisdictie hebben.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

Indien van toepassing kan de Koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via e-mail of gewone post.

ARTIKEL 13 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De merken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer algemeen alle informatie die onderwerp is van intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven exclusief eigendom van de verkoper. Geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten wordt gerealiseerd via deze algemene voorwaarden. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen om welke reden dan ook is ten strengste verboden.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper aan het einde van deze algemene voorwaarden wordt opgeschort in geval van een onvoorziene gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.

ARTIKEL 15 - NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst nietig zou zijn, zou deze nietigheid geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen die van kracht blijven tussen de partijen. Elke contractuele wijziging is slechts geldig na schriftelijke en ondertekende overeenstemming van de partijen.

ARTIKEL 16 - AVG EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om informatie op te vragen, toegang te krijgen tot, wijzigingen aan te brengen in, bezwaar te maken tegen en correcties aan te brengen in uw persoonsgegevens. Door akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden stemt u ermee in dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de uitvoering van deze overeenkomst.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT

Alle bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals alle aankoop- en verkooptransacties die daarin worden vermeld, zullen worden onderworpen aan het Belgisch recht.

ARTIKEL 18 - VOORBESTELLINGEN

Een voorbestelling stelt u in staat om een product te kopen voordat het officieel op de markt verkrijgbaar is. Voorbestellingen kunnen online worden geplaatst via onze website. We zullen een geschatte leveringsdatum verstrekken bij de voorbestelling. De leveringsdatum is gebaseerd op informatie die wordt verstrekt door onze werkplaats in Bali.

Houd er rekening mee dat geschatte leveringsdata kunnen veranderen als gevolg van factoren buiten onze controle, zoals productievertragingen, logistieke problemen of onvoorziene beperkingen. Wanneer u een voor bestelling plaatst, ontvangt u een bestelbevestiging per e-mail.

Controleer alle details van uw bestelling zorgvuldig, inclusief het afleveradres en de productspecificaties, en neem onmiddellijk contact met ons op in geval van fouten. Alle betalingen zijn onderworpen aan ons restitutie- en annuleringsbeleid. Raadpleeg dit voor meer informatie. U kunt uw voorbestelling wijzigen of annuleren voordat deze wordt verzonden.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op voor eventuele wijzigings- of annuleringsverzoeken (er kunnen beperkingen gelden voor wijzigingen of annuleringen, inclusief kosten of boetes). Zodra de artikelen beschikbaar zijn en gereed zijn voor verzending, sturen wij u een melding per e-mail. Houd er rekening mee dat de daadwerkelijke leveringsdatum kan afwijken van de oorspronkelijk geschatte datum. We zullen ons best doen om u op de hoogte te houden van eventuele vertragingen.

 

×